Algemene voorwaarden

Artikel 1 – algemeen

  1. in deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) wordt verstaan onder:

-Verkoper: De VOF Concentrate supplements, gevestigd te (6851ET) Hoge woerd 3 Huissen. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer (86635271).

-koper: iedereen natuurlijke- of rechtspersoon die onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst met de verkoper of en overeenkomst met de verkoper aangaat.

-overeenkomst: een overeenkomst tussen de koper en verkoper op grond waarvan de verkoper producten levert.

-producten: zaken, diensten en/of andere adviezen van de verkoper, in breedste zin des woords.

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en op alle daarmee verband houdende (rechts) handelingen van de verkoper en koper. In geval van strijdigheid prevaleert de overeenkomst boven de voorwaarden.
    1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper, hoe ook genaamd word door de verkoper uitdrukkelijk afgewezen.
    1. Afwijkingen van deze voorwaarden en van de overeenkomst zijn slechts gelding indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn vastgelegd door verkoper en gelden slechts eenmalig.
    1. In geval van nietigheid, vernietiging of anderszins niet van toepassing zijn van (een gedeelte van) een of meerdere bepaling(en) van de voorwaarden blijven overige bepalingen onverkort van toepassing. In voorkomende gevallen word zoveel mogelijk gehandeld in strekking met de nietige, vernietigde of niet van toepassing zijne bepaling.
    1. Verkoper is gerechtigd wijzigingen in de voorwaarden aan de brengen, welke gewijzigde voorwaarden zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de gewijzigde voorwaarden aan de verkoper zijn toegezonden.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten

2.1 alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbeverstingenen en uitlatingen door of names verkoper gedaan zijn geheel vrijblijvend.

2.2 een overeenkomst komt slechts tot stand indien de koper akkoord gaat met de algemene voorwaarden en een bestelling plaatst, waarna de verkoper een schriftelijke en/of e-mail ter bevestiging van de opdracht verstuurd naar de koper. De opdrachtbevestiging geld na een correcte uitvoering van dit ‘contact’ tussen koper en verkoper.

2.3 Indien er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten en tevens geen opdrachtbevestiging  is verzonden, dan zijn de partijen desondanks gebonden indien de verkoper begint met de uitvoering van de overeenkomst. De factuur zal in dat geval beschouwd worden als de order van de koper en als de correcte weergave van overeenkomst tussen koper en verkoper.

2.4 Koper is niet gerechtigd om deze overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 tenzij anders vermeld zijn prijzen in Euro en exclusief btw, overige kosten, op grond van de wet verschuldigde

Belastingen, heffingen, in- en uitvoerrechten. De koper draagt het koersrisico in geval van betaling in vreemde valuta.

3.2 Prijzen zijn gebaseerd op ten tijden van het sluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren en kostprijselementen, zoals: in- en uitvoerrechten, vracht en assurantie, lossingskosten, heffingen en belastingen, grondstoffen en productiekosten, elektriciteit en gas, producten en diensten die zijn verkregen van derden, salarissen, sociale lasten en verzekeringspremies. De verkoper is bevoegd de overeengekomen prijzen aan te passen indien de prijs van de kostenfactoren is gestegen ten opzichte van de prijzen waarop de overeenkomst is gebaseerd. De koper verplicht zich tot een prijsstijging van 20% te accepteren.

3.3 betalingen dienen te geschieden binnen 14 (veertien) werkdagen na factuurdatum. De koper zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen kortingen of verrekeningen betalen en niet het recht enige betalingsverplichting jegens verkoper op te schorten.

3.4 Alle betalingstermijnen zijn fataal. Heeft binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de verkoper direct in verzuim en zijn alle vorderingen van de verkoper op de koper, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Alsdan zal de koper boven het factuurbedrag de vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) verschuldigd zijn. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper. De buitenrechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 25% van de hoofdsom, inclusief btw, met een minimum van 250 Euro. Onverminderd het recht van verkoper om vergoeding van de werkelijke kosten te verlangen indien deze kosten hoger zijn en onverminderd de kosten van gerechtelijke procedures of arbitrage.

3-5 klachten omtrent een factuur moeten binnen acht (acht) dagen na factuurdatum schriftelijk bij verkoper zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de koper zijn rechten verwerkt. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

3.6 verkoper is te allen tijde bevoegd een vooruitbetaling te verlangen van de koper, dan wel elke vorm van zekerheid waaronder doch niet beperkt tot pandrechten en bankgaranties, waaraan koper verplicht is mee te werken.

Artikel 4 – Levering en levertijden

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschieden leveringen af opslag en reizen de producten voor rekening van de koper.

4.2 verkoper is gerechtigd tot het doen van afzonderlijk factureren van deelleveranties.

4.3 de opgegeven levertijden gelden bij wijze van benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van levertijden geeft de koper geen recht op schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de verkoper.

4.4 producten doen op het moment van levering aan de vereisten die conform de in Nederland geldende wet- en regelgeving aan de producten gesteld worden. Indien koper de producten buiten de Nederlandse landgrenzen brengt dan wel aanbied aan derde dient de koper zelf zorg te dragen voor de conformiteit met de relevante wet- en regelgeving.

Artikel 5 – Reclame en kwaliteit

5.1 reclamering ter zake van de hoeveelheid geleverde producten en reclamering ter zake van manco’s of beschadigingen dient terstond na de levering te geschieden en door de koper op het aan verkoper overhandigen ontvangstbewijs te worden ondertekent. Tevens moet er foto- en/of video bewijs worden genomen, waarna er binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk en onder opgave van redenen dient te worden gereclameerd. Reclamering ter zake van de kwaliteit of afwijkingen van de specificaties en overige reclames dienen binnen 8 (acht) dagen na de levering schriftelijk en onder opgave van redenen te geschieden. Na het verstrijken van de termijnen vervalt het recht op reclame en worden reclames niet meer in behandeling genomen. Reclames geven de koper geen recht om zijn betalen op te schorten.

5.2 Het recht van reclame vervalt indien de koper de producten heeft bewerkt in de ruiste zin des woords, bijvoorbeeld heeft verwerkt, vermengt of beschadiging heeft toegedaan.

5.3 indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijne keuze, hetzij een creditnota verzenden, hetzij een vervangend (soortgelijk) product leveren, eest na terugzending van de oorspronkelijk geleverde producten. Tot (verdere) schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Creditnota’s worden in beginsel alleen verrekend met openstaande facturen, of andere verkenbare vorderingen bestaan.

5.4 De kosten voor terugzending van producten waarop reclamering van toepassing zijn voor de koper, tenzij er in schriftelijke overeenstemming met de verkoper anders is vastgelegd.

5.5 rechtsvorderingen dienen door de koper binnen 6 (zes) maanden na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien de verkoper jegens overmacht verhinderd is of wordt haar verplichtingen jegens de koper na te komen, wordt de termijn waarbinnen verkoper haar verplichtingen dienst na te komen met de duur van de overmacht situatie verlengd . onder overmacht word in ieder geval verstaan iedere van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, zoals maar niet beperkt tot, bijzondere weersomstandigheden, ziekte bij verkoper, ziekte bij werkzame personen, werkzame personen, stakingen, maatregelen van de zijde van de overheid, oorlogen, uitvallen van machines en/of storingen, vertragingen aan de inkoopzijde of onmogelijkheid tot inkopen van bijvoorbeeld producten, grondstoffen , halffabricaten, apparatuur, brandstof of transport, wijzigingen in het assortiment van toeleveranciers, in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, transport belemmeringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van verkoper als bij haar toeleveranciers en transportbedrijven.

6.2 heeft de overmacht situatie een termijn langer dan 2 (twee) maanden of staat vast dat deze 2 (twee) maanden of langer zal duren dan zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden voor het deel dat door de verkoper nog niet is nagekomen.

6.3 in geval van overmacht heeft de koper geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8 – Eigendomsbehoud

8.1 De verkoper behoud zich het eigendom voor van alle geleverde producten, totdat al zijn vorderingen op de koper ter zake van overeenkomst of anderszins volledig aan de verkoper zijn voldaan.

8.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan, mag deze de producten niet verkopen, verpanden, aan derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van de koper.

8.3 De verkoper is gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de haar in eigendom toebehorende producten. De koper zal aan verkoper alle medewerking verlenen teneinde verkoper in gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de producten, met ingreep van daartoe eventueel nodige demontage.

8.4 De koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te behouden.

8.5 Indien de koper met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde producten gebruikmaken van het eigendomsvoorbehoud terughaalt, zijn de kosten daarvan voor de rekening van de koper.

8.6 Indien en zolang verkoper eigenaar van de producten is, zal de koper verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer deze in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak word gemaakt op enig onderdeel van de producten. Tevens dienst de koper de derde te wijzen op de (eigendoms-) rechten van Verkoper.

8.7 De merknaam waaronder verstaan het logo en de bedrijfsnaam zullen niet gekopieerd, dan wel aangepast worden door de koper of derden. Allen bedrijfseigen onderdelen van het product blijven eigendom van de verkoper.

8.8 Bij onjuist verwerken en/of gebruiken van de producten zoals bijvoorbeeld maar niet beperkend tot: Milieuvervuiling, verbranding, verwerking tot andere producten, schade aan mens en milieu en onjuist gebruik is de koper eindverantwoordelijke.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

9.1 De verkoper heeft, indien koper tekort schiet in enige verplichting jegens verkoper, of indien verkoper redelijkerwijs mag verwachten dat de koper tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens de verkoper, bijvoorbeeld indien zij verneemt dat de kredietwaardigheid van de koper daalt , het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat de verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, een en ander onverminderd haar overige rechten.

9.2 in het geval waarin de koper:

-onjuiste gegevens heeft achter gelaten zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: een onjuist adres, onjuiste woonplaats, onjuiste leeftijd en een onjuiste naam.

-komt te overleiden

-enige uit kracht der wet of op grond van de overeenkomst of

(algemene) voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt

Is de verkoper gerechtigd de overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving , een en ander onverminderd haar overige rechten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor door de koper dan wel derden geleden schade behoudens voor zover deze schade niet rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de verkoper.

10.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde geldt dat de aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt is tot de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

10.3 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetverderving.

10.4 De koper zal verkoper vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en hij zal de verkoper alle schade vergoeden die de verkoper lijdt van dergelijke aanspraken.

Artikel 11 – geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst , is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden mochten ontstaan, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, dan wel een andere bevoegde rechter naar de keuze van Verkoper.

Winkelwagen
Scroll naar boven